Pembangunan Multimedia Interaktif

Ketua Penyelidik : PM Dr. Farahwahida binti Mohd Yusof
 
Pembantu Penyelidik : NurulHusna binti Sairi
 
Nama Penyelidikan : Pembangunan Multimedia Interaktif Subjek Tahun 1 Di Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor
 
Tempoh penyelidikan : 01/11/2013 – 30/04/2015
 
 
Objektif
  • Isu berkaitan perkahwinan bawah umur bukan satu isu baru di Malaysia. Walaupun fenomena ini biasa dilihat dan diamalkan dalam era tahun 50an dan 60an, tetapi ia tidak lagi dilihat sebagai satu amalan yang ‘sihat’ pada masa ini.
  • Membina dan menghasiikan satu perlsian PBK yang berkaitan dengan silibus Sekolah Agama Negeri lohor untuk pelajar Tahun 1, serta teknik penyampaian mengikut konsep kepintaran pelbagai yang mengunakan gaya pembelajaran visual dan musikal.
  • Menilai tahap pencapaian peiajar apabila menggunakan perisian PBK ini melalui ujian pra dan ujian pasca yang dijalankan.
  • Menilai rekabentuk antaramuka perisian sama ada bersesualan dengan pengguna semasa perisian PBK ini diaplikasikan di dalam pembeiajaran mereka.
  • Untuk menghasilkan satu rangka keria yang mudah dan flekslbel serta boleh digunapakai dalam silibus pelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor bagi tahun 1.
Aktiviti
 
  • Fasa satu – Analisis keperluan antaranya pengumpulan data, analisis data di lakukan oleh pembantu penyelidik. Hasif output di serahkan kepada bahagian seterusnya.
  • Fasa dua – Rekabentuk memerlukan perkhidmatan dari orang yang profesional 
  • Fasa tiga – Pembangunan dan pelaksanaan sistem rnemerlukan perkhidmatan dari orang yang profesional
  • Fasa empat – Penilaian dan pengulangan dilakukan bersama oleh pembantu penyelidik dan orang yang professional. Setelah itu akan terhasll perisian multimedia yang mengikut silibus tahun 1 bagi Sekoiah agama di seluruh Negeri Johor.